KTO SME?

Združenie profesionálov

Slovenská Nukleárna Spoločnosť (SNUS) je dobrovoľné združenie odborníkov, ktorých profesijný a študijný záujem sa týka jadrovej techniky, jadrovej energetiky a využitia ionizujúceho žiarenia. Je súčasťou Európskej Nukleárnej Spoločnosti (ENS).

Hlavným cieľom činnosti SNUS je koordinácia a podpora tvorivej aktivity, uspokojovanie vedeckých a odborných záujmov, zabezpečovanie a prenos informácií. SNUS zabezpečuje koordináciu odbornej činnosti s inými spoločnosťami v Slovenskej Republike a medzinárodné styky a spoluprácu.

V záujme rozvoja a popularizácie svojej činnosti SNUS spolupracuje so spoločenskými, vládnymi a zastupiteľskými orgánmi a organizáciami, s podnikmi a prostriedkami verejnej informovanosti.

Program SNUS

 1. Združovať odborníkov pracujúcich v odbore jadrovej techniky a energetiky a všeobecne s ionizujúcim žiarením pre na stavovskej a záujmovej úrovni,
 2. Práca v odborných skupinách, príprava a organizovanie pravidelných odborných podujatí a raz ročne zhromaždenia SNUS spojeného s odborným programom.
 3. Zameranie sa na dialóg s verejnosťou a jej zástupcami (výbormi, občianskymi iniciatívami, politickými hnutiami a stranami), s riešením ekologických priorít rozvoja energetiky a jej súčasti - jadrovej energetiky.
 4. Získavať študentov študujúcich v odboroch blízkych pôsobeniu SNUS a mladých výskumných pracovníkov rôznymi formami:
  • spoluprácou na programe odbornej činnosti študentov a podporu ich odbornej činnosti,
  • vyhodnocovaním súťaží o študentské práce a organizovaním celoslovenských seminárov, kde budú svoje práce prezentovať.
 5. Podporovať publikačnú činnosť svojich členov, vydávať odborné periodikum SNUS s časťou venovanou informáciám o činnosti SNUS.
 6. Organizovať odbornú činnosť v príprave posudkov a expertíz, návrhu normatívnych dokumentov.
 7. Spolupracovať so slovenskými, českými a inými zahraničnými odbornými spoločnosťami obdobného zamerania.
 8. Vytvárať ponuku organizovania jednorazových odborných podujatí - prednášok vo významných výrobných podnikoch a organizáciách (JE, energetické strojárstvo, školy).

Najnovšie články

Kambodža: Stabilný izotop dusíka pomáha chudobnejším poľnohospodárom

Výskum využívajúci jadrové techniky na meranie hnojenia a príjmu vody ryžou a inými plodinami ukázal, že chudobnejší poľnohospodári, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť dostatok hnojív, môžu dosiahnuť vysoké výnosy použitím viac hnoja a kompostu a výsadbou alternatívnych plodín medzi sezónami […]

Rusko: Prvá plávajúca jadrová elektráreň je na 96% hotová

Akademik Lomonosov, prvá ruská plávajúca jadrová elektráreň, ktorá je v štádiu výstavby v Baltickom závode JSC v Petrohrade, je na 96% dokončená, povedal ruský jadrový prevádzkovateľ Rosenergoatom. Začiatkom roka vo svojej poslednej aktualizácii spoločnosť Rosenergoatom uviedla, že prebiehajú prípravy na preplachovanie […]

TEPCO ešte nerozhodlo o vypúšťaní trícia do mora

Spoločnosť Tokyo Electric Power Company (Tepco)  neprijala konečné rozhodnutie o tom, či uvoľní vodu obsahujúcu trícium do mora pri jadrovej elektrárni Fukušima-Daiiči. Firma Tepco, ktoré vlastní a prevádzkuje túto atómku, reagovala na mediálne správy, že jej predseda Takashi Kawamura povedal, že […]

Zobraziť všetky články