2% z daní pre SNUS

Výzva                       Tlačivo na vyplnenie (doc)

2%Vážení členovia Slovenskej nukleárnej spoločnosti, oznamujeme Vám, že v súlade so Zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje daňovníkovi (fyzickej osobe) poukázať sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe zapísanej v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb, Slovenská nukleárna spoločnosť pre tento rok splnila podmienky zápisu do registra a bola zaregistrovaná do Notárskeho centrálneho registra pod číslom: Nz 47318/2014. Dovoľujeme si Vám touto cestou pripomenúť možnosť poukázania uvedenej čiastky Slovenskej nukleárnej spoločnosti.

Ak sa takto rozhodnete, stiahnite si výzvu, kde sú ďalšie pokyny a predvyplnené tlačivo.

Ďakujeme.

Konferencia ECED 2015

SNUS pozýva svojich členov a širokú jadrovú komunitu hlavne zo sféry vyraďovanie jadrových zariadení a manažmentu rádioaktívnych odpadov na konferenciu "East and Central European Decommissioning" - ECED 2015, ktorá sa uskutoční v termíne 23. - 25. júna 2015 v Trnave.

Hlavnou témou konferencie je bezpečné a efektívne vyraďovanie jadrových zariadení v strednej a východnej Európe. Konferencia bude pracovať v sekciách zameraných na manažment vyraďovania, národné stratégie a koncepcie, plánovanie a financovanie a tiež na  technické aspekty vyraďovania, technológie a metódy, nakladanie s rádioaktívnym odpadom, uvoľňovanie a ukladanie RAO a vplyv na životné prostredie.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke konferencie: www.eced2015.sk

 

Rosatom vo svete napreduje

Ruská jadrová korporácia tento rok na jar kúpila 34 percent vo firme Fennovoima, ktorá pred štyrmi rokmi podala u fínskej vlády žiadosť na výstavbu novej elektrárne - vtedy ešte o výkone až 2 500 MW. Rovnaký diel v minulosti držal nemecký E. ON, ktorý ale z jadrového biznisu vo Fínsku vycúval.

Ako napísal český týždenník Euro, od jediného bloku, ktorý by mal byť osadený ľahkovodným reaktorom typu VVER 1200, si jadrová spoločnosť Rosatom sľubuje oveľa viac ako od Temelína, ktorý medzitým uložila do spodnej zásuvky. Hanhikivi má niekoľko predností. Nejde o dostavbu, ale o projekt na zelenej lúke. Okrem toho ide po dlhej dobe o prvú európsku zákazku Rosatomu, ktorá sa netýka krajiny niekdajšieho sovietskeho bloku. A do tretice - Rusi vlani v decembri stavbu na Hanhikivi definitívne vyfúkli silnej konkurencii, francúzskej Areve aj japonskej Toshibe. Prečítajte si celý článok z týždenníka Euro...

Fínsky projekt je pre Rosatom dôležitejší ako druhá zákazka na pôde EÚ, ktorou sú dva nové bloky pre maďarský Paks. Kým v Maďarsku sa štát dohodol so štátom a Budapešť si na ruské reaktory zobrala regulárnu medzivládnu pôžičku, v prípade Hanhikivi sa podarilo pritiahnuť verejný aj súkromný kapitál.

V Maďarsku sa podarilo uzavrieť zakázku na dodávku jadrového paliva pre druhý blok JE Pakš až do roku 2034. Informácia je tu...

Okrem tejto zakázky Rosatom podpísal kontrakt na dodávku paliva pre HFR v Pettene. Viac tu.

Celkovo na nasledujúcich 10 rokov objem zákaziek predstavuje 100 miliárd dolárov. Ku koncu júna 2014 podpísal Rosatom právne záväznej zmluvy o výstavbe 21 blokov v krajinách Európy, Ázie a Tichomoria. Konkrétne sa jednalo o jeden blok v Arménsku (JE Mecamor) a Fínsku (JE Hanhikivi), po dvoch blokoch vo Vietname (JE Ninhthuan), Číne (JE Tian-wan), Bangladéši (JE Ruppur), Maďarsku (JE Paks), Bielorusku (JE Ostroveckaja) a na Ukrajine (JE Chmelnickaja), tri bloky - NN2,3,4 JE Kudankulam v Indii a 4 bloky na JE Akkuyu v Turecku. Podrobnosti rozhovoru so šéfom Rosatomu Sergejom Kirijenkom sú tu.

 

Viete odhadnúť svoju ročnú dávku z ionizujúceho žiarenia?

Žijeme v rádioaktívnom svete - celé ľudstvo, odjakživa. Žiarenie je súčasťou životného prostredia. Sme vystavení ožiareniu z materiálov zo zeme, z radónu vo vzduchu, z vesmíru, z potravín a vody ktoré konzumujeme. K tomu ešte treba pripočítať lekárske ožiarenie na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

V priemere vo svete je človek ožiarený dávkou 6,2 mSv zo všetkých týchto zdrojov.

Skúste odhadnúť svoju dávku, pretože hodnota ročnej dávky je individuálna. Pomôže vám pri tom stránka Americkej Nukleárnej spoločnosti ANS.

Porovnať dávky z rôznych zdrojov žiarenia si môžete pomocou tabuľky radiačných dávok.

o vzdelávaní a odbornej príprave v oblasti jadrovej energetiky v Európskej únii

Stiahnuť v doc.

Pre nadchádzajúce desaťročia, nielen jadrovoenergetický sektor, ale aj priemyselné a lekárske aplikácie využívajúce ionizujúce žiarenie, ako aj výskum jadrovej fúzie, budú naďalej vyžadovať vysokovzdelaný personál s veľmi špecifickými vedomosťami, zručnosťami a spôsobilosťami. Rýchly pokrok a rozširovanie využitia lekárskych zobrazovacích technik na báze žiarenia vytvára osobitné obavy ohľadom vzdelávania a odbornej prípravy lekárskych odborníkov. Tieto sú bližšie diskutované v Komunikácii o lekárskych aplikáciách ionizujúceho žiarenia a bezpečnosti dodávky rádioizotopov pre nukleárnu medicínu a v podpornom dokumente zamestnancov. Finálny výsledok bude záležať od viacerých faktorov. Jedným z nich je dostupnosť kvalifikovaného personálu.

 

K veci: Počítačový tomograf

Stiahnuť v doc.

CT = Computer Tomograph

CT–čko sa využíva najmä v medicínskej diagnostike na zobrazenie anatómie pacienta vo virtuálnych „rezoch“ telom pacienta. Tieto „rezy“ sa získavajú zložitou počítačovou rekonštrukciou mnohých röntgenových snímok z rozličných uhlov. Navyše, z jednotlivých „rezov“ v rôznych miestach tela pacienta možno „poskladať“ aj 3D-obraz anatómie vyšetrovaného orgánu alebo orgánov.

CT-čko teda využíva ten istý princíp ako „obyčajný röntgen“: tkanivá s rôznou hustotou rozdielne absorbujú röntgenové lúče prechádzajúce telom pacienta. V prípade CT-čka však zdroj röntgenových lúčov a detektor rotujú okolo človeka.
Je potrebné vedieť, že vyšetrenie na CT-čku nás radiačne zaťaží röntgenovským žiarením o energii 110-140 keV (chudší-silnejší). Efektívna dávka je spravidla na úrovni 10 mSv, čo predstavuje asi trojnásobok celoročnej radiačnej záťaže z prírodného pozadia. Preto nie je vhodné pacienta zobrazovať často a opakovane, i keď v niektorých prípadoch je to dôležité – napríklad sledovať proces hojenia sa zlomeného stavca a podobne. Vyšetrenie nie je bolestivé a pri občasnom použití nemá negatívne následky pre pacienta.

Na Slovensku sa v súčasnosti využíva asi 125 CT prístrojov. Ich priemerný vek je do 7 rokov. Obvyklá obstarávacia cena sa spravidla pohybuje od 100.000 do 1.000.000 Euro. Splatí sa zvyčajne do 2-3 rokov. Počas životnosti CT-čka je nutné vymieňať röntgenovu lampu, ktorá stojí cca 30.000 Euro. Cena sa môže zvyšovať v závislosti od požiadaviek až do cca 3 miliónov Euro.

Čítať celý článok...

Bezpečná dodávka energie SES 2014

Medzinárodná konferencia

Program                      Book of abstracts

Organizátori SNUS a SJF zorganizovali jedenástu medzinárodnú konferenciu pre odborníkov z jadrového priemyslu, energetiky, školstva, štátnej správy, európskych a medzinárodných organizácií. Medzinárodná konferencia SES 2014 Bezpečná dodávka energie sa uskutočnila v Bratislave na adrese Župný dom, Župné námestie 12, 25. septembra 2014.

 

CIEĽ KONFERENCIE:

Výmena skúseností a informácii so zreteľom na strategické aspekty rozvoja a bezpečnosť slovenskej i svetovej energetiky.

 

HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE:

  • Energetická politika Slovenskej republiky

  • Nové jadrové zdroje v Európe a vo svete

  • Jadrová energetika a obnoviteľné zdroje energie

  • Nové projekty a jadrový výskum

Partneri konferencie:

Hlavný partner:

NUSIM 2014

Prvé oznámenie

Česká a Slovenská nukleárne spoločnosti zorganizovali tradičnú odbornú konferenciu o jadrovej energetike NUSIM 2014: „Technické aspekty dlouhodobého provozu JE ve vzájemných souvislostech“.

Termín: 20.–21. november 2014,

Miesto konania: Jeseník, ČR

Konferencie sa zúčastnili hlavne odborníci v oblasti jadrovej techniky, zástupcovia prevádzkovateľov jadrových blokov, technických podporných organizácií, dodávateľov, vzdelávacích organizácií a dozorných orgánov ČR a SR. Ďalšie informácie na stránke www.nusim2014.cz

 

Jadrový palivový cyklus

Kniha z dieľne SNUS

Urán je súčasťou prírody a tvorí 4 ppm zemskej kôry. Hoci sa zdá, že jadrový reaktor je vysoko sofistikované zariadenie, vymyslené na základe búrlivého rozvoja jadrovej fyziky v prvej polovici 20. storočia a urýchleného výskumu v dôsledku 2. svetovej vojny, dá sa nájsť jeho prírodná analógia už pred 2 miliardami rokov. V lokalite Oklo (Gabun) sa vytvorili také prírodné podmienky, že po výdatných dažďoch alebo záplavách vnikla voda do geologických útvarov s vysokým obsahom uránu a začala pôsobiť ako moderátor. Vytvorili sa podmienky na udržateľnú štiepnu reakciu na tepelných neutrónoch, ktorá produkovala teplo a nové neutróny až dovtedy, pokiaľ sa voda nevyparila. Rádiogeológovia už pred polstoročím našli v prírode jednoznačné dôkazy vo forme spečených hornín i vysokej koncentrácie rádioizotopov, ktoré mohli vzniknúť len v dôsledku štiepnych reakcií. Bývalá nadmerná koncentrácia izotopov, ktoré dnes fixujeme do pevnej matrice a ukladáme ako rádioaktívny odpad do hlbinných úložísk, nám dnes môže slúžiť ako zdroj poznania pre bezpečné nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom.

V knihe je popísaná predná i zadná časť jadrového palivového cyklu, hoci mnohé fázy palivového cyklu sa realizujú mimo územia Slovenska a k definitívnemu uloženiu paliva v hlbinnom úložisku na Slovensku sa zatiaľ nepristúpilo. Dôraz je kladený najmä na palivo pre energetické reaktory typu VVER-440 prevádzkované na Slovensku, na manipulácie s palivom, ako aj na záverečnú časť palivového cyklu, nakoľko doriešenie otázky optimálneho nakladania s vyhoreným jadrovým palivom, ako aj jeho prípadné prepracovanie a konečné uloženie je pre Slovensko nevyhnutnosťou.

Záujemci si môžu vyžiadať knihu na adrese info@snus.sk.

 

Valné zhromaždenie SNUS 2014

 

Video z valného zhromaždenia je na youtu.be

 

Dokumenty z valného zhromaždenia Slovenskej nukleárnej spoločnosti:

Odborná časť VZ SNUS:

 

ODBORNÁ KONFERENCIA MG SNUS

Plagát                     Zborník abstraktov

V rámci Valného zhromaždenia SNUS sa uskutočnila Odborná konferencia MG SNUS s nasledovným programom (príspevky v pdf):

 

Fyzika na kolesách 2013

Web stránka podujatia

Koncom mája 2013 sa uskutočnil už druhý ročník akcie Fyzika na kolesách. Tento rok sa mohli účastníci počas jedného týždňa zúčastniť niekoľkých prednášok a zaujímavých exkurzií po Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU a zahraničných exkurzií do Technického Múzea v Mníchove, do laboratória pre ťažké ióny GSI v Darmstadte v Nemecku a do jadrovej elektrárne Beznau vo Švajčiarsku. Projekt bol zorganizovaný Ústavom jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave za finančnej podpory Slovenských elektrárni, Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Slovenského jadrového fóra.  Čítať ďalej...

Odborníci nepredvídajú žiadny zistiteľný vplyv na zdravie zo žiarenia z Fukušimy

Celý článok                           Pôvodný článok v NYT blogu

Úrovne ožiarenia po únikoch a výbuchoch z jadrovej elektrárne Fukušima Daiichi, poškodenej zemetrasením v roku 2011, boli tak nízke, že odborníkov z Viedne zvolaných Vedeckým výborom Spojených národov na hodnotenie vplyvu jadrového žiarenia (United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation) viedli k dôležitým záverom:

Je nepravdepodobné, že by širokej verejnosti a drvivej väčšine pracovníkov mohli byť v budúcnosti zistené nejaké zdravotné problémy vplyvom havárie.

Zvýšenie ožiarenia obyvateľov Japonska v prvom a v nasledujúcich rokoch v dôsledku úniku rádioaktívnych látok po havárii, je nižšie ako dávky obdržané od prírodného pozadia (čo je asi 2,1 mSv za rok). Toto platí najmä pre japonských ľudí, ktorí nežijú pri Fukušime, kde je predpokladaná ročná dávka v dôsledku havárie okolo 0,2 mSv, ktoré sú predovšetkým spôsobené požitím rádionuklidov v potravinách. Čítať ďalej...

 

Záznam z rokovania Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Prahe  2013

Celý záznam                                     Webstránka ENEF

Sme v situácii, keď liberalizovaný trh prestáva fungovať, investori nie sú schopní predikovať podmienky na trhu a cena energie má miestami na trhu zápornú hodnotu. Prekážkou sú taktiež vysoké ceny energií v porovnaní s USA. EÚ čaká výzva obnovenia konkurencieschopnosti, avšak musí sa prihliadať na národné špecifiká v koncipovaní energetického rámca. Ak nenastane zmena, EÚ hrozí presun výroby mimo jej územia a strata ekonomického líderstva. Energetika predstavu rozhodujúci sektor obnovy konkurencieschopnosti, avšak treba uvažovať racionálne a bez ideológií. ČŠ však potrebujú dostatočné národné kompetencie, ktorých presun na EÚ môže ohrozovať vykonateľnosť úloh. ENEF predstavuje významné diskusné fórum o jadre, o ktorom treba otvorený a transparentný dialóg aj s verejnosťou. ČR podporuje a počíta s jadrovou energetikou v budúcnosti. Zároveň sú presvedčení, že jadro si obháji svoju pozíciu aj ako konkurencieschopný zdroj medzi ostatnými technológiami. Viac sa dočítate v zázname rokovania...

Bezpečnosť nových ruských projektov VVER

Informácia z prezentácie Rosatomu

Na pôde Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU sa 27. februára 2013 uskutočnila prezentácia nových ruských projektov VVER.

Prezentáciu pripravili pracovníci spoločnosti Rosatom, prednášal Sergej Bojarkin. Rosatom každoročne sériovo stavia a uvádza do prevádzky nové bloky jadrových elektrární v Rusku a v zahraničí.

Slovenská republika sa stala štvrtou krajinou, v ktorej bola zaregistrovaná nová kancelária globálnej siete koncernu ROSATOM. Kancelária bola založená ako pobočka spoločnosti JSC Rusatom Overseas. Úlohy novej kancelárie sa týkajú rozvoja podnikania koncernu ROSATOM na Slovensku, najmä pokiaľ ide o kľúčové projekty bilaterálnej spolupráce: dokončenie 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a možné partnerstvo pri výstavbe 5. bloku jadrovej elektrárne Bohunice.

Prezentácie na stiahnutie: Bezpečnosť VVER, Rosatom, System odvodu tepla

Video z prezentácie: časť 1, časť 2, časť 3.

Vladimír Slugen: Úvodom k jadru

Elektronická verzia k stiahnutiu (10 MB)

K písaniu úvodníkov som sa dostal náhodou, ktorej som sa ale velmi nebránil. Naviac, nie som si istý, že nasledujúce texty sú naozaj úvodníky, ale väcšinou tak boli publikované v obcasníku Bulletin Slovenskej nukleárnej spolocnosti (SNUS) v rokoch 2005-2012, alebo v knihách, ktoré SNUS v tomto období vydala. Reagovali na svoju dobu a udalosti v jadrovej technike a energetike s cielom priniest citatelovi moje vnímanie problémov. Priznávam, že môj pohlad mohol byt profesionálne deformovaný dlhorocnou prácou v danej oblasti i funkciou predsedu SNUS.

Texty sú doplnené ilustráciami mladých výtvarníkov zo Školy umeleckého výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, ktorých som poprosil o ich abstraktný pohlad na jadrovú energiu. Príjemné čítanie.